วิธีการคืนสินค้าเช่า

เหตุผลในการคืนสินค้าเช่าและคืนเงิน
1. หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนสินค้า,เปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืน สามารถทำได้ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดชำรุดอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้า
  • สินค้าแตกต่างจากที่บรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
  • สินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้
  • สินค้าไม่ตรงตามการสั่งซื้อหรือการเช่าซื้อของลูกค้า 
เงื่อนไขการรับคืนสินค้าข้างต้น โดยสินค้าที่จะคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย กล่าวคือ อยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังปิดสนิท ไม่มีการแกะผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อ ยังคงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิม ให้ส่งสินค้าทั้งหมด ส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัท ทั้งนี้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขายหรือเกินจากระยะเวลาที่กำหนด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี หรืออาจจะมีการเขียนคำขอพิจารณาเป็นกรณีได้
*** ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้
2. สินค้าเกิดความเสียหาย, ไม่สามารถใช้งานได้หรือได้รับไม่ครบถ้วน
เงื่อนไขการรับคืนสินค้าข้างต้น สามารถลองผลิตภัณฑ์ได้ แต่สินค้าต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการใช้งาน การส่งคืนสินค้า ให้ส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ รวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการส่งซ่อม
สินค้าที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้
กรณีสินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์แต่ลูกค้าได้นำสินค้าไปใช้ผิดประเภทหรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาไม่ได้เกิดจากทางตัวสินค้า แต่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสิ่งเกี่ยวเนื่อง ก่อให้เกิดความเสียให้บริษัทไม่คืนเงินที่ชำระค่าเช่าสินค้าในทุกกรณี และจะต้องนำส่งคืน
ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
ทาง Rent2rich จะรับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งในการคืนสินค้าเช่า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท
กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
กรณีสินค้าเกิดการชำรุดหลังจากระยะเวลาที่กำหนด แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้า(หรือสัญญา) กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามเอกสารใบประกันสินค้า หรือติดต่อทาง rent2rich จะเป็นผู้ประสารงานดำเนินงานต่อให้อีกครั้ง
เงื่อนไขการคืนเงิน
  • หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้ง ยกเลิกทางฝ่ายบัญชีของบริษัท เพื่อทำการยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปไม่เกิน 90 วัน  
  • กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ หากสินค้าเช่ายังอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ ไม่แตกหักหรือเสียหาย ทางบริษัทจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดเหตุสุดวิสัย